Sửa nhà

Nhà của Nhím bây giờ nó đang thế này đây …
20140819-NhaSua (1)

20140819-NhaSua (2)

Cả 3 tháng nay nhà Nhím phải dọn vô nhà ở rừng ở để người ta sửa nhà. Hy vọng sẽ được dọn vô nhà mới vào mùa thu này.

Leave a Reply